Mladez Aktivne Trnava

Results

Slovensko - 1. liga 11/17 12:00 - Mladez Aktivne Trnava v VKP SPU Nitra B L 1-3
Slovensko - 1. liga 11/10 12:00 - Mladez Aktivne Trnava v SK Komjatice L 1-3