Dostih 12 Kawasaki 2021-09-15 08:15

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
0 Kura Barbatos 1.600
09/15 08:04
3.500
09/15 08:17
0 Yomi 2.250
09/15 08:04
6.000
09/15 08:17
1 It's Show Time Shigemi Yasuike Tadanari Konno 31.000
09/15 08:16
2 Strong Chain Hitoshi Yagi Hiroki Okamura 13.000
09/15 08:16
3 Prosperity Toshio Tomita Mai Fukuhara 121.000
09/15 08:16
4 Chibatarian Shinji Kobayashi Kosei Akimoto 16.000
09/15 08:16
10.000
09/15 08:16
5 Yellow Zinnia Seiichi Kato Mitsuhiro Masuda 61.000
09/15 08:16
34.000
09/15 08:16
7 Aten Call Hiromi Yamazaki Tsubasa Sasagawa 1.650
09/15 08:16
1.550
09/15 08:16