Phoenix   Invictus Gaming Invictus Gaming
25 25
Kills
45 45
64919 64919
Net Worth
91688 91688
50 Assists 101

Player statistics

Name (Phoenix) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Jiaxing Hu 24 8/6/8 206 21 17279
Hao Lin 18 3/8/10 109 3 10063
Ziqiang Zhang 18 3/16/15 33 0 4216
Heming Huang 23 7/10/13 186 4 12552
Xuanang Guo 22 4/5/4 359 9 20809
Name (Invictus Gaming) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Game sucks 28 15/3/21 303 8 25180
Chan Chon Kien 19 3/7/27 45 12 9147
Thiay Jun Wen 23 9/5/16 210 12 20862
Jin Zhiyi 27 15/2/18 296 20 25584
Hu Liangzhi 21 3/8/19 103 2 10915
Phoenix   Invictus Gaming Invictus Gaming
17 17
Kills
34 34
52357 52357
Net Worth
76014 76014
38 Assists 84

Player statistics

Name (Phoenix) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Jiaxing Hu 19 2/9/9 135 13 9141
Hao Lin 20 5/3/6 161 4 11118
Ziqiang Zhang 13 1/11/8 43 3 4713
Heming Huang 18 4/10/7 168 16 10436
Xuanang Guo 23 5/3/8 303 4 16949
Name (Invictus Gaming) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Game sucks 24 10/4/15 312 4 22576
Chan Chon Kien 17 7/5/15 32 6 6785
Thiay Jun Wen 23 6/0/20 199 15 16557
Jin Zhiyi 23 7/3/12 227 11 19249
Hu Liangzhi 20 4/7/22 100 5 10847

Extra

  • Best of Sets: 3