Pts

1 2 3 4 5
Vitaly Khorolsky 8 11 12 10 5
Sergey Vavrenyuk 11 9 10 12 11